کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


بهینه سازی داخلی سایت
بهینه سازی داخلی سایت شامل کلیه اقدامات و اصلاحات لازم در ساختار مطالب و لینک ها و پیوندهای رسانه ای و ... برای اخذ رتبه گوگل
2,000,000 ریال به صورت یک بار

سئو سایت برای اخذ رتبه گوگل برای یک کلمه کلیدی
سئو سایت برای اخذ رتبه گوگل برای یک کلمه کلیدی شامل بکارگیری کلیه تکنیک های لازم و مطابق با الگوریتم گوگل برای رتبه یک کلیدواژه (یک کلیدواژه منظور یک عبارت است و ممکن است شامل چندین کلمه باشد)
9,000,000 ریال به صورت یک بار

سئو سایت برای اخذ رتبه گوگل برای دو کلمه کلیدی
سئو سایت برای اخذ رتبه گوگل برای دو کلمه کلیدی شامل بکارگیری کلیه تکنیک های لازم و مطابق با الگوریتم گوگل برای رتبه دو کلیدواژه (یک کلیدواژه منظور یک عبارت است و ممکن است شامل چندین کلمه باشد)
15,000,000 ریال به صورت یک بار

سئو سایت برای اخذ رتبه گوگل برای سه کلمه کلیدی
سئو سایت برای اخذ رتبه گوگل برای سه کلمه کلیدی شامل بکارگیری کلیه تکنیک های لازم و مطابق با الگوریتم گوگل برای رتبه 3 کلیدواژه (یک کلیدواژه منظور یک عبارت است و ممکن است شامل چندین کلمه باشد)
20,000,000 ریال به صورت یک بار