کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


پلن 3 شارژ 68 لیر یا -- دلار
این مبلغ شامل هزینه مدیریت کامل تبلیغ بوده و مسئولیت تمامی فاکتورهای کیفی و مالی بعهده ما می باشد.
1,500,000 ریال به صورت یک بار

پلن 4 شارژ 175 لیر یا --- دلار
این مبلغ شامل هزینه مدیریت کامل تبلیغ بوده و مسئولیت تمامی فاکتورهای کیفی و مالی بعهده ما می باشد.
3,500,000 ریال به صورت یک بار

پلن 5 شارژ 350 لیر یا --- دلار
این مبلغ شامل هزینه مدیریت کامل تبلیغ بوده و مسئولیت تمامی فاکتورهای کیفی و مالی بعهده ما می باشد.
7,000,000 ریال به صورت یک بار

پلن 6 شارژ 710 لیر یا --- دلار
این مبلغ شامل هزینه مدیریت کامل تبلیغ بوده و مسئولیت تمامی فاکتورهای کیفی و مالی بعهده ما می باشد.
13,500,000 ریال به صورت یک بار

پلن 7 شارژ 1470 لیر یا --- دلار
این مبلغ شامل هزینه مدیریت کامل تبلیغ بوده و مسئولیت تمامی فاکتورهای کیفی و مالی بعهده ما می باشد.
26,600,000 ریال به صورت یک بار

افزودن متن تبلیغاتی گوگل ادوردز
متن تبلیغاتی باعث جذب بیشتر کاربر شده و رتبه با هزینه ثابت افزایش خواهد یافت. سعی شود بیش از 5 متن تبلیغاتی در نظر گرفته شود.
شروع از
120,000 ریال به صورت یک بار

شارژ اکانت به واحد (لیر-دلار)
لطفاً مقدار لیر-دلار مورد نیاز را وارد نمایید. توجه داشته باشید که محاسبه لیر-دلار به ریال با افزودن هزینه مدیریت کامل اکانت می باشد.
18,000 ریال به صورت یک بار