کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست لینوکس 1000 مگابایت پربازدید - هاست روی سرورهای پرقدرت آلمان
کنترل پانل WHM-cPanel
پهنای باند نامحدود
ساب دومین نامحدود
میزان فضا 1000 مگابایت با 100 مگابایت قابل افزایش رایگان

هاست لینوکس 2000 مگابایت پربازدید - هاست روی سرورهای پرقدرت آلمان
کنترل پانل WHM-cPanel
پهنای باند نامحدود
ساب دومین نامحدود
میزان فضا 2000 مگابایت با 200 مگابایت قابل افزایش رایگان

هاست لینوکس 5000 مگابایت پربازدید - هاست روی سرورهای پرقدرت آلمان
کنترل پانل WHM-cPanel
پهنای باند نامحدود
ساب دومین نامحدود
میزان فضا 5000 مگابایت با 500 مگابایت قابل افزایش رایگان

هاست لینوکس 8000 مگابایت پربازدید - هاست روی سرورهای پرقدرت آلمان
کنترل پانل WHM-cPanel
پهنای باند نامحدود
ساب دومین نامحدود
میزان فضا 8000 مگابایت با 800 مگابایت قابل افزایش رایگان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.55.37) وارد شده است.